Twee NWO-GO subsidies voor onderzoek naar aerosolen met PACE-satelliet

SRON-wetenschappers Otto Hasekamp en Bastiaan van Diedenhoven hebben beiden een NWO-GO subsidie ontvangen voor onderzoek naar aerosolen in de aardatmosfeer. Ze gebruiken data van NASA’s PACE-klimaatsatelliet, die op 8 februari is gelanceerd met aan boord het Nederlandse aerosol-meetinstrument SPEXone.

Aerosolen – ook wel fijnstof genoemd – zijn kleine stofdeeltjes in de atmosfeer, die netto het klimaat afkoelen door zonlicht terug te kaatsen (direct effect) en de vorming van wolken te beïnvloeden (indirect effect). Het is echter onzeker hoe sterk de afkoeling door fijnstof is, wat het lastig maakt om nauwkeurige klimaatvoorspellingen te doen. Het project van Otto Hasekamp gaat de PACE-satellietmetingen van aerosolen en wolken combineren met een klimaatmodel. Zo worden binnen dat model de uitstoot en eigenschappen van aerosolen en de interactie tussen aerosolen en wolken verbeterd. Dat brengt de koeling door verschillende bronnen van fijnstof beter in kaart.

Bastiaan van Diedenhoven richt zich op de opname van water door aerosolen. De impact van fijnstof op het klimaat en de volksgezondheid hangt namelijk af van hoe effectief het water kan opnemen, wat weer afhangt van de chemische samenstelling. Het is daarom belangrijk dat luchtkwaliteit- en klimaatmodellen de wateropname door fijnstof goed simuleren. Er zijn echter geen mondiale metingen beschikbaar om de modellen hierover te toetsen en kalibreren. Van Diedenhovens NWO-GO project vult dit gat door uit nieuwe satellietmetingen—onder meer van PACE—informatie te halen over wateropname door fijnstof.

Bij beide projecten financiert de NWO-GO subsidie een promovendus voor een periode van vier jaar.

Op 8 februari 2024 lanceerde NASA de PACE klimaatsatelliet, met aan boord het Nederlandse aerosol-instrument SPEXone. Credit: NASA

Two NWO-GO grants for aerosol research with PACE satellite

SRON scientists Otto Hasekamp and Bastiaan van Diedenhoven have both received an NWO-GO grant for research on aerosols in the Earth’s atmosphere. They will use data from NASA’s PACE climate satellite, that was launched on February 8th including the Dutch aerosol instrument SPEXone onboard.

Aerosols—also called particulate matter—are small dust particles in the atmosphere with a net cooling effect on the climate by reflecting sunlight (direct effect) and influencing the formation of clouds (indirect effect). However it is uncertain how strong this cooling effect is, making it difficult to accurately predict global warming. The project of Otto Hasekamp will combine the PACE satellite measurements of aerosols and clouds with a climate model. In this way, that model will be improved with more accurate estimates on aerosol emission and properties and on the interaction between aerosols and clouds. This provides a better overview of the cooling effect caused by various sources of particulate matter.

Bastiaan van Diedenhoven focuses on the absorption of water by aerosols. The impact of particulate matter on the climate and public health depends on how effectively it absorbs water, which in turn depends on its chemical composition. It is therefore important that air quality and climate models properly simulate water absorption by particulate matter. However, no global measurements are available to test and calibrate the models in this regard. Van Diedenhoven’s NWO-GO project fills this data gap by extracting information about water uptake by aerosols from new satellite measurements, including from PACE, and then using it for model testing and calibration.

In both projects, the NWO-GO grant finances a PhD candidate for a period of four years.

NASA’s PACE climate satellite was launched on February 8th 2024 with onboard the Dutch aerosol instrument SPEXone. Credit: NASA