Verhuizing SRON naar Zuid-Holland officieel

Met een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst hebben de Universiteit Leiden, TU Delft, ruimteonderzoeksinstituut SRON en NWO op 31 mei de verhuizing bekrachtigd van SRON-Utrecht naar Zuid-Holland. De hoofdvestiging van SRON komt in 2021 op de Science Campus van de Universiteit Leiden.

Versterking economie en kennisklimaat

De verhuizing van SRON-Utrecht naar Leiden schept nieuwe kansen voor versterking van het nationale ruimteonderzoek én voor de economie en het kennisklimaat in Zuid-Holland. Ruimteonderzoeksinstituut SRON ontwikkelt grensverleggende technologie en geavanceerde ruimte-instrumenten, en gebruikt deze om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te doen op het gebied van de astrofysica, de aardatmosfeer en exoplaneten. Het instituut met ongeveer 200 werknemers is gevestigd in Utrecht en Groningen en is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De Utrechtse vestiging van het instituut verhuist in 2021 naar de nieuwe locatie in Leiden. Op deze locatie is intensieve wetenschappelijke en technologische samenwerking met de Universiteit Leiden, de TU Delft en andere partners gewaarborgd. SRON-directeur Rens Waters: ‘De verhuizing van SRON-Utrecht naar Zuid-Holland maakt het mogelijk om nauwer samen te werken met de onderzoeksgroepen in Leiden en Delft. Met onze gezamenlijke expertise komen we sneller tot ontdekkingen over bijvoorbeeld de oorsprong en evolutie van het heelal, de toekomst van het klimaat, en verbeteren we de geavanceerde technologie die daarvoor nodig is.’

Brede steun voor samenwerking

De universiteiten van Leiden en Delft hebben nauw samengewerkt met SRON, NWO, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden om de verhuizing naar Zuid-Holland mogelijk te maken. De definitieve samenwerkingsovereenkomst waarmee de verhuizing officieel is, is op 31 mei op de Oude Sterrewacht van de Universiteit Leiden ondertekend door Hester Bijl (vicerector magnificus Universiteit Leiden), Tim van der Hagen (rector magnificus TU Delft), Jaap Schouten (Raad van Bestuur NWO) en Rens Waters (directeur SRON). Hierbij waren ook Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, en Henri Lenferink, burgemeester van Leiden aanwezig. De samenwerking en verhuizing hebben daarnaast de steun van de gemeenten Delft, Noordwijk en Den Haag, TNO, ESA-ESTEC, NSO, InnovationQuarter en de regionale industrie op het gebied van de ruimtevaart. De ondernemingsraden van SRON en NWO hebben positief geadviseerd over het eerdere besluit van NWO over de verhuizing.

Ruimtevaartpartners en jong talent

NWO en SRON zijn verheugd over deze nieuwe locatie en de vele mogelijkheden die er zijn voor samenwerking in de wetenschap, technologieontwikkeling en instrumentbouw. ‘NWO ziet grote kansen voor alle betrokken partijen in de samenwerking binnen het ruimteonderzoek en in de instrumentontwikkeling. Zuid-Holland biedt hierbij een inspirerende omgeving voor onderzoekers en studenten en geeft toegang tot hoogwaardige faciliteiten van wereldniveau, wat goed aansluit bij de nieuwe NWO-strategie’, aldus Jaap Schouten namens NWO.

Zuid-Holland heeft een uniek ecosysteem op het gebied van ruimtevaart en ruimteonderzoek. Dat komt door de nabijheid van de universiteiten in Leiden en Delft met veel studenten en onderzoekers met aantoonbare interesse in het ruimteonderzoek, ruimtetechnologie en engineering. Maar ook de vele regionale instituten en bedrijven op het gebied van de ruimtevaart dragen daaraan bij. De nieuwe locatie te midden van vele ruimtevaartpartners en jong talent zorgt ervoor dat SRON zijn fundamenteel en grensverleggend onderzoek – dat aantoonbaar tot de internationale top behoort – kan veiligstellen en continueren in de toekomst, zo verwachten de ondertekenaars.

Verrijking van onderwijs

Vice-rector Hester Bijl van de Universiteit Leiden is heel blij met de komst van SRON naar Zuid-Holland. ‘De vestiging van SRON op de Leidse Science Campus zal ons onderzoek en onderwijs, en dat van Delft, zeer ten goede komen. Studenten en promovendi uit Leiden en Delft kunnen het werk van SRON versterken, en krijgen op hun beurt toegang tot topfaciliteiten, hoogstaand instrumentarium en grote onderzoeksprojecten’.

Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft, deelt die mening: ‘Zuid-Holland heeft een stevig ruimtevaartcluster met de universiteiten van Leiden en Delft, ESA’s onderzoekscentrum ESTEC in Noordwijk, TNO Space en heel veel hightech bedrijven. Ik vind de komst van SRON een zeer waardevolle extra impuls voor het ruimteonderzoek en de technologieontwikkeling in de regio.’

Grensverleggend onderzoek van wereldklasse

De verhuizing gaat gepaard met een breder samenwerkingsverband tussen SRON, de Universiteit Leiden, de TU Delft en diverse andere kennispartners, gericht op de belangrijkste onderzoeksprogramma’s binnen SRON: astrofysica, exoplaneetonderzoek, aardgericht onderzoek en technologie-ontwikkeling. De universiteiten in Leiden en Delft willen ruimte vrij maken voor extra onderzoekers op deze thema’s.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————————————————————————–

 

Relocation of SRON-Utrecht to South Holland now official

By adding their signature to the collaboration agreement on May 31st, Leiden University, TU Delft, SRON and NWO have confirmed the relocation of SRON-Utrecht to South Holland. From 2021, the headquarters of the space research institute will be located on the science campus of Leiden University.

Strengthening the economy and knowledge climate

The relocation of SRON-Utrecht to South Holland will strengthen both national space research and the South Holland economy and knowledge climate. SRON develops pioneering technology and advanced space instruments and uses these to conduct fundamental scientific research in the area of astrophysics, the Earth’s atmosphere and exoplanets. The institute, with some 200 staff, is located in Utrecht and Groningen and is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

The institute’s Utrecht location will move to the new location in Leiden in 2021. There, the intensive scientific and technological collaboration with Leiden University, TU Delft and other partners will be safeguarded. SRON director Rens Waters says: ‘The relocation of SRON-Utrecht to South Holland will allow us to work more closely together with the research groups in Leiden and Delft. By combining our expertise, we will be able to make faster discoveries about the origin and evolution of the universe and the future of the climate, and we will improve the advanced technologies required for this research.’

Broad support for collaboration

The universities in Leiden and Delft have worked closely with SRON, NWO, the province of South Holland and the municipality of Leiden to make the relocation possible. The official cooperation agreement was signed on May 31th in the Leiden Observatory. The signatories were Hester Bijl (Vice-Rector Magnificus, Leiden University), Tim van der Hagen (Rector Magnificus, TU Delft), Jaap Schouten (Supervisory Board, NWO) and Rens Waters (Director of SRON). Adri Bom-Lemstra, representative of the Province of South Holland, and Henri Lenferink, Mayor of Leiden were also present. The collaboration and relocation are also supported by the municipalities of Delft, Noordwijk and The Hague, TNO, ESA-ESTEC, NSO, InnovationQuarter and the regional space industry. The employee councils of SRON and NWO have issued positive advice on the earlier NWO decision on the relocation.

Space exploration partners and young talent

NWO and SRON are happy with the new location and the many opportunities for collaboration in science, technology development and instrument building. ‘South Holland offers an inspiring environment for researchers and students, and provides access to world-class research facilities, which are a good match for the new NWO strategy,’ Jaap Schouten commented on behalf of NWO.

South Holland has a unique ecosystem in the area of space exploration and research. This is due in part to the proximity of the universities of Leiden and Delft, which have many students and researchers who are evidently interested in space research, technology and engineering. The many regional institutes and companies in the field of space exploration also contribute to the local climate. The signatories expect SRON to be able to secure and continue its fundamental and groundbreaking research, which is arguably among the world’s best.

Enriching space education

Vice-Rector Hester Bijl from Leiden University is pleased with the arrival of SRON in South Holland, ‘SRON’s location on the Leiden Science Campus will bring many benefits for our and Delft’s research and education programmes. Students and PhD candidates from Leiden and Delft can also strengthen the work of SRON, and will themselves have access to top-class facilities, advanced instruments and major research projects.’

Tim van der Hagen, Rector Magnificus of TU Delft, shares this opinion: ‘South Holland has a strong space exploration cluster with the universities of Leiden and Delft, ESA’s research centre ESTEC in Noordwijk, TNO Space and many other high-tech companies. I believe the arrival of SRON represents a valuable additional impetus for space research and technology development in the region.’

World-class pioneering research

The relocation will go hand-in-hand with broader collaboration between SRON, Leiden University, TU Delft and diverse other knowledge partners, focused on SRON’s primary research programmes: astrophysics, exoplanet research, physics, earth-oriented research and technology development. The universities in Leiden and Delft want to make room for extra researchers on these themes.