ESA kiest Nederlands satellietsysteem voor lokale emissiemonitoring

(English follows Dutch)

De Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) heeft groen licht gegeven voor de realisatie van de Nederlandse TANGO-satellieten. TANGO meet op bronniveau de broeikasgasuitstoot van o.a. energiecentrales, kolencentrales, vuilnisbelten en fabrieken. De Nederlandse voorganger TROPOMI speurt al sinds 2017 wereldwijd het broeikasgas methaan op en kan zo’n 5% van de uitstootbronnen in beeld brengen. Met de opvolger TANGO wordt dat zo’n 75%. Bovendien gaat TANGO emissies meten van CO2, het gas dat wereldwijd goed is voor de grootste broeikasgas uitstoot. De satellieten worden ontwikkeld door de Nederlandse partijen ISISPACE, TNO, SRON en het KNMI. TANGO kan naar verwachting vanaf begin 2027 gelanceerd worden.

Nederland heeft al zo’n 40 jaar een wereldwijd leidende positie op het gebied van klimaatmonitoring vanuit de ruimte. TANGO bewijst dit weer. De satellietmissie kan inzoomen op plekken die door andere satellieten als ‘interessant’ aangemerkt worden, een soort vergrootglas. TANGO meet vervolgens de exacte uitstoot. “TANGO meet broeikasgassen op de schaal van een huizenblok, waardoor we jaarlijks de emissies kunnen bepalen van tienduizend bronnen zoals energiecentrales en fabrieken. Ik zie dit als een belangrijke bijdrage van Nederland aan een eerlijke en duurzame toekomst van onze aarde,” aldus Jochen Landgraf van SRON, dat samen met KNMI de wetenschappelijke leiding heeft.

Verificatie
De nauwkeurige uitstootdata die TANGO oplevert helpen overheden, wetenschappers en bedrijven om opgegeven uitstoot te verifiëren. Daarmee kunnen zij controleren of klimaat- en milieuregels van bijvoorbeeld energiecentrales, olie- en gasinstallaties en vuilnisbelten worden nageleefd en gerichte maatregelen nemen om emissies terug te dringen. Tussen de papieren- en daadwerkelijke uitstoot zit nu nog vaak groot verschil, zoals bijvoorbeeld bleek toen TROPOMI in 2021 vaststelde dat emissies van Australische kolenmijnen vele malen groter waren dan verwacht. Anton Leemhuis, directeur aardobservatie van TNO: “Wij willen bijdragen aan een transparante en eerlijke verificatie van broeikasgasemissies op bronniveau. Met het ontwerp en de bouw van de meetinstrumenten die vliegen in TANGO en door het maken van een emissie-atlas maken we dit mogelijk. Hiermee zetten we de volgende stap naar onafhankelijke emissiemonitoring.”

TANGO kijkt gericht

TANGO (Twin Anthropogenic Greenhouse gas Observers) bestaat uit twee satellieten, die achter elkaar aan vliegen. Het wordt een uniek Europees meetsysteem dat de uitstoot van methaan, koolstofdioxide en stikstofdioxide gaat bepalen voor afzonderlijke industriële installaties. Dit gebeurt met een ruimtelijke resolutie van ongeveer 300 m x 300m. Het is mogelijk om de satellieten meerdere keren per week rechtstreeks te richten op gedetecteerde bronnen van broeikasgasuitstoot om die nauwkeurig te meten. Hiermee kunnen ook trends, zoals de geografische spreiding, variaties van emissies en het effect van reductiemaatregelen worden bepaald. Pepijn Veefkind (KNMI, co-wetenschappelijk lead van de TANGO-missie): “Met deze missie brengen we broeikasgasuitstoot in kaart en maken we zichtbaar wat onzichtbaar is. We gaan een nieuw tijdperk in waarin niet alleen maar gemeten wordt op grote schaal, maar waar het ook duidelijk wordt wie dat doet en dat is belangrijk in de mondiale uitdaging om broeikasgassen sterk omlaag te brengen.”

Nederlandse investeringen lonen

TANGO is mogelijk gemaakt omdat de Ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2022 extra geld geïnvesteerd heeft in het aardobservatieprogramma van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, om toepassingen op het gebied van emissiemonitoring mogelijk te maken. De missie sluit goed aan bij de recent gepresenteerde langetermijn ruimtevaartagenda voor Nederland, waarin de klimaatuitdaging en maatschappelijk vraagstukken een prominente plek hebben. Jasper van Loon van het Netherlands Space Office heeft de afgelopen twee jaar met de andere ESA-lidstaten de onderhandelingen gevoerd, die tot deze uiteindelijke missieselectie hebben geleid. “Het is een belangrijke mijlpaal die we vandaag hier in Parijs hebben gezet. Europa gaat vanaf 2027 beschikken over een super nauwkeurige klimaatcamera, die in Nederland ontwikkeld gaat worden.” 

Wetenschap als dienst

De TANGO-missie zal naar verwachting vanaf begin 2027 gelanceerd worden. ISISPACE is, het bedrijf dat de satellietplatformen voor de missie ontwikkelt en de dagelijkse operatie van de missie zal uitvoeren. Jeroen Rotteveel, CEO: “Met TANGO gaat ons bedrijf wetenschappelijke data als dienst leveren aan ESA, met Nederlandse instrumentatie op Nederlandse satellieten. Op deze innovatieve manier, die ook in de VS steeds meer aan populariteit wint kunnen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid via een satellietmissie een wezenlijke bijdrage leveren aan de klimaatopgave.”

——————————————–

ESA selects Dutch satellite system for local emission monitoring

The European Space Agency (ESA) has given the green light for the realization of the Dutch TANGO satellites. TANGO measures greenhouse gas emissions at source level from power plants, coal mines, landfills and factories, among others. Its Dutch predecessor TROPOMI has already been monitoring the greenhouse gas methane worldwide since 2017 and can map about 5% of emission sources. Its successor TANGO will be able to monitor sources responsible for around 75% global emissions of methane. Moreover, TANGO measures emissions of CO2, the gas that accounts for the largest output of greenhouse gas emissions worldwide. The satellites are being developed by the Dutch parties ISISPACE, TNO, SRON and KNMI. TANGO is expected to be ready for launch from early 2027.

The Netherlands has had a global leading position in climate monitoring from space for some 40 years. TANGO proves this once more. The satellite mission can zoom in on places flagged as ‘interesting’ by other satellites, a kind of magnifying glass. TANGO then measures the exact emissions. “TANGO measures greenhouse gases at the scale of a housing block, allowing us to determine emissions from ten thousand sources such as power plants and factories every year. I see this as an important contribution by the Netherlands to a fair and sustainable future of our earth,” said Jochen Landgraf of SRON, which is responsible for the scientific management of TANGO, together with KNMI.

Verification
The accurate emission data that TANGO provides will help governments, scientists and companies to verify reported emissions. This allows them to check whether climate and environmental regulations of power plants, oil and gas installations and landfills are being complied with and to take targeted measures to reduce emissions. Currently, there is often a big difference between predicted and actual emissions. As was shown, for example, when TROPOMI determined in 2021 that emissions from Australian coal mines were many times higher than expected. Anton Leemhuis, director Earth observation at TNO: “We want to contribute to transparent and fair verification of greenhouse gas emissions at source level. By designing and building the measurement instruments that fly in TANGO and by creating an emissions’ atlas, we are making this possible. With this, we are taking the next step towards independent emissions monitoring.”

TANGO’s sharp look
TANGO (Twin Anthropogenic Greenhouse gas Observers) consists of two satellites, flying in tandem. It will be a unique European measurement system that will determine methane, carbon dioxide and nitrogen dioxide emissions for individual industrial plants. This will be done at a spatial resolution of about 300m x 300m. It is possible to point the satellites directly at detected sources of greenhouse gas emissions several times a week to measure them accurately. This also allows trends such as geographical distribution, variations of emissions and the effect of mitigation measures to be determined. Pepijn Veefkind (KNMI, co-scientific lead of the TANGO mission): “With this mission, we are mapping greenhouse gas emissions and making visible what is invisible. We are entering a new era where it is not just measuring on a large scale, but where it also becomes clear who is doing it and that is important in the global challenge to greatly reduce greenhouse gases.”

Dutch investment pays off
Jasper van Loon of the Netherlands Space Office has spent the past two years negotiating with the other ESA member states, leading to this final mission selection. “It is an important milestone that we have set today here in Paris. Europe will have a super accurate climate camera from 2027, which will be developed in the Netherlands.” TANGO was made possible because the Ministries of Economic Affairs & Climate and Education, Culture and Science invested extra money in the Earth observation programme of the European Space Agency ESA in 2022, to enable emission monitoring applications. The mission fits well with the recently presented long-term space agenda for the Netherlands, in which the climate challenge and societal issues have a prominent place.  

Science as a service
The TANGO mission is expected to be launched from early 2027. Jeroen Rotteveel, CEO of ISISPACE the company that is developing the satellite platforms for the mission and will carry out the daily operations of the mission: “With TANGO, our company will provide scientific data as a service to ESA using Dutch instrumentation on Dutch satellites. In this innovative way, which is also gaining popularity in the US, Dutch companies, knowledge institutions and the government can make a substantial contribution to the climate challenge through a satellite mission.”