Vidi-beurs voor onderzoek naar fusies van sterrenstelsels door de tijd

(English follows Dutch)

Astronoom Lingyu Wang (SRON / RUG) ontvangt van NWO een Vidi-beurs om samensmeltende sterrenstelsels te bestuderen. Wang gaat zich concentreren op de rol van deze fusies bij het aandrijven van uitbarstingen van stervorming en de aangroei van zwarte gaten. Met de beurs kan ze een team samenstellen om haar bij dit onderzoek te helpen.

Sterrenstelsels zijn de bouwstenen van het heelal. Af en toe versmelten twee sterrenstelsels met elkaar, wat grote uitbarstingen van stervorming veroorzaakt en snel de superzware zwarte gaten in hun kernen voedt. Uiteindelijk vormen ze onder invloed van de zwaartekracht een nieuw, enkel sterrenstelsel. Fusies behoren tot de gewelddadigste verschijnselen in het heelal en hebben daarmee grote invloed op de structuur van de kosmos.

Maar het ontbreekt ons nog aan een gedetailleerd begrip van het belang van fusies bij het aanwakkeren van uitbarstingen van stergeboortes en de aangroei van zwarte gaten. Astronoom Lingyu Wang ontvangt nu een Vidi-subsidie van NWO om dit gat in onze kennis op te vullen. ‘Dit gebrek aan kennis remt de voortgang op veel onderzoeksgebieden’, zegt ze. ‘Ik probeer onze kennis van de evolutie van sterrenstelsels te vergroten door de rol van samensmeltingen van sterrenstelsels door de tijd heen in detail te kwantificeren.’

Om dit doel te bereiken, combineert Wang drie recente doorbraken. Allereerst verzamelen huidige en toekomstige sterrenstelsel-surveys, zoals de Kilo-Degree survey en de Euclid-missie, een ongekend aantal sterrenstelsels met meer detail dan ooit tevoren. Ten tweede vindt er een revolutie plaats in de informatica, waar deep learning-technieken beter beginnen te worden dan handmatige classificatie van fusies. En tot slot zijn kosmologische simulaties nu in staat om realistische sterrenstelsels te produceren. Wang: ‘De combinatie van waarnemingen en simulaties is cruciaal, niet alleen om waarnemingen betrouwbaar te interpreteren, maar ook om feedback te geven op onze theorie. Uiteindelijk kan het leiden tot een volledig begrip van de evolutie van sterrenstelsels.’

Vidi is een beurs voor ervaren onderzoekers binnen het NWO Talentenprogramma.Vidi grant for studying galaxy mergers across cosmic time

Astronomer Lingyu Wang (SRON/RUG) receives an NWO Vidi grant to study merging galaxies. Wang will focus on the role of galaxy mergers in driving outbursts of star formation and black hole accretion. The grant allows her to create a team to join her in this research.

Galaxies are the building blocks of the visible Universe. Once in a while a galaxy merges with another one, triggering intense bursts of star formation and rapidly feeding the supermassive black holes in their centers. Eventually the two galaxies form a new single entity under the influence of gravity. Mergers are among the most violent events in the Universe and therefore have a profound influence on the structure of the cosmos.

At present, we lack a detailed understanding of the importance of mergers in driving starburst activity and black hole accretion. Astronomer Lingyu Wang now receives a Vidi grant from NWO to fill this gap in our knowledge. ‘This knowledge deficit is holding back progress in many fields of research,’ she says. ‘My goal is to greatly advance our knowledge of galaxy evolution by quantifying, in detail, the role of galaxy mergers across cosmic time.’

To achieve this goal, Wang will combine three recent breakthroughs. First of all, current and upcoming galaxy surveys, such as the Kilo-Degree survey and the Euclid mission, are detecting unprecedented numbers of galaxies in higher detail than ever before. Secondly, a revolution is happening in the field of computer science, where deep learning techniques are starting to exceed manual classification of mergers. And finally, cosmological simulations are now capable of producing sufficiently realistic galaxies. Wang: ‘The interaction of observations and simulations is crucial, not only for reliably interpreting observations, but also providing feedback into our theory and ultimately leading to a complete understanding of galaxy evolution.’

Vidi is a grant for experienced researchers as part of the NWO Talent Programme.