Tropomi geeft wereldkaart methaan met volledige dekking

Satellietinstrument Tropomi levert een volledige kaart van de wereldwijde methaanconcentraties, met pixels van slechts 7×7 km2. SRON Netherlands Institute for Space Research heeft hiervoor—samen met haar Nederlandse partners—belangrijke technologie gebouwd en de software geschreven. Tropomi vliegt aan boord van Copernicus Sentinel-5p van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die de data nu vrijgeeft.

(English follows Dutch)

Broeikasgassen in de aardatmosfeer, zoals CO2, lachgas en methaan houden de warmte van de Zon langer vast. Daardoor kunnen we op Aarde genieten van een aangename temperatuur. Maar de afgelopen eeuwen hebben we zelf broeikasgassen aan de atmosfeer toegevoegd, zodat het broeikaseffect is versterkt. Het belangrijkste antropogene broeikasgas is CO2, maar methaan is een belangrijke tweede en draagt voor ruwweg een kwart bij aan de opwarming van de aarde.

Wetenschappers en beleidsmakers willen graag weten waar de grootste methaanbronnen zitten, zodat duidelijk wordt welke rol de menselijke methaanuitstoot speelt en waar we onze klimaatmaatregelen het beste op kunnen richten. SRON Netherlands Institute for Space Research heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de methaanmetingen van Tropomi. Die levert een volledige wereldkaart van methaan, met pixels van slechts 7×7 km2. De beste beschikbare meting tot nu toe vanuit de ruimte gaf een wereldkaart met gaten van honderden kilometers tussen waarnemingen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA geeft nu de data vrij.

De methaanspectrometer voor Tropomi heeft nu metingen verricht met volledige werelddekking, waarmee we methaanbronnen wereldwijd kunnen identificeren, zoals rijstvelden, moerassen, olie- en gasvelden, vuilnisbelten en gebieden met vee. Zo kunnen wetenschappers beter bepalen waar de grootste methaanbronnen zitten en bieden ze beleidsmakers nauwkeurigere informatie om hun klimaatplannen op te baseren.

‘Wat onze metingen zo moeilijk maakte, is dat methaan wel acht jaar in de atmosfeer blijft hangen,’ zegt SRON-onderzoeker Jochen Landgraf. ‘Het verspreidt zich dan in de atmosfeer, zodat de oorsprong niet meer duidelijk is. Door te kijken naar de rimpels in de data kunnen we alsnog bepalen waar het methaan vandaan komt. Als wij en andere wetenschappers de data hebben geanalyseerd kunnen we mooi aanwijzen wat de grootste bronnen zijn en waar die zitten. Dat is heel belangrijk voor het maken van geïnformeerde klimaatplannen, en om te controleren welke landen zich houden aan de afspraken.’

Bijschrift bovenste foto: Wereldkaart (in lagere resolutie) van de plaatselijke methaanuitstoot. De kleur geeft aan hoeveel methaandeeltjes per miljard andere deeltjes in de atmosfeer zitten. Gebergtes zijn lastig te meten omdat onduidelijk is hoeveel luchtmassa er tussen de satelliet en het aardoppervlak zit.

Bijschrift onderste foto: Op de landkaartjes zijn moerassen aangegeven. Op de kaartjes met Tropomi-data zie je de methaan-uitstoot per pixel van 7×7 km. Het is duidelijk dat moerassen veel methaan uitstoten.

Partners
Tropomi is een samenwerking tussen Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL was hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO was verantwoordelijk voor het optisch ontwerp. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Tropomi is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

———————————————————————————————————————– 

———————————————————————————————————————–

Tropomi provides world methane map with full coverage

Satellite instrument Tropomi provides a full map of the global methane concentrations, with pixels of only 7×7 km2. SRON Netherlands Institute for Space Research—together with its Dutch partners—has contributed important technology and built the software to reach this result. Tropomi flies aboard Sentinel-5p of the European Space Agency, that now releases the data.

Greenhouse gasses, such as CO2, laughing gas and methane, retain the Sun’s warmth in our atmosphere. This enables us to enjoy pleasant temperatures on Earth. However, for the past centuries, humans have been adding extra greenhouse gasses to the atmosphere, causing a stronger greenhouse effect. The most important anthropogenic greenhouse gas is CO2, but methane is an important number two and contributes for roughly a quarter to global warming.

Scientists and policy makers are anxious to find out about the largest methane sources, so it becomes clear which role human-made methane emission plays and where we should focus our climate regulations on. SRON Netherlands Institute for Space Research has made important contributions to Tropomi’s methane measurements. This satellite instrument provides a full worldwide map of methane, with pixels of only 7×7 km2. The best available space measurement up until now provided a world map containing holes of hundreds of kilometers in between observations. The European Space Agency now releases the data.

Tropomi’s methane spectrometer has now conducted measurements with full coverage, enabling us to identify strong methane sources across the globe, such as rice fields, wetlands, oil and gas fields, garbage belts and livestock areas. This way, scientists are able to locate the strongest methane sources and offer policy makers more accurate information to base their climate regulations on.

‘What made our measurements so difficult, is that methane stays in the atmosphere for eight years,’ says SRON-researcher Jochen Landgraf. ‘It spreads across the atmosphere, so it becomes unclear where it came from. By looking at the wrinkles in the data, we can still determine the source. When we and other scientists have analyzed the data, we can accurately indicate the major sources and their whereabouts. That is very important in making informed climate regulations, and to check which countries actually adhere to the agreements.’

Partners
Tropomi is a collaboration between Airbus Defense and Space Netherlands, KNMI, SRON and TNO, commissioned by NSO and ESA. Airbus DS NL was the main contractor for the design and construction of the instrument. TNO has been responsible for the optical design. The scientific management is in the hands of KNMI and SRON. Tropomi is funded by the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate, the Ministry of Education, Culture and Science and the Ministry of Infrastructure and Water Management.