TROPOMI bevestigt vliegtuigmetingen: methaanemissies van de olie- en gasindustrie op het Mexicaanse vasteland zijn veel hoger dan eerder gemeld

(English follows Dutch)

Amerikaanse metingen vanuit een vliegtuig hebben aangetoond dat methaanemissies van de olie- en gasindustrie op het Mexicaanse vasteland 10 keer zo hoog zijn als eerder werd geschat, terwijl de uitstoot van offshore installaties 10 keer zo laag is als eerder werd geschat. SRON-wetenschappers hebben de metingen boven het vasteland geverifieerd met behulp van data van het TROPOMI-instrument, dat echter nog geen methaandata levert boven zee. Het onderzoek, dat vandaag verschijnt in Environmental Research Letters, leidt tot een beter inzicht in de methaanuitstoot door de Mexicaanse olie- en gasindustrie. Dit is een belangrijke voorwaarde om de uitstoot efficient terug te dringen.

De waarnemingen van TROPOMI boven de Mexicaanse regio met olie- en gasindustrie, zoals die is bestudeerd in het onderzoek, hier gemarkeerd door de groene figuur (Sudhanshu Pandey).

De meetcampagne – die verdeeld over een paar dagen in februari 2018 plaatsvond en werd geleid door het Environmental Defense Fund (EDF) – bracht de methaanemissies in kaart van Mexico’s belangrijkste olie en gas producerende regio, die zich uitstrekt over de staten Veracruz, Tabasco, Chiapas en de kust van Campeche. De onderzoekers vonden verrassend hoge emissies in dit gebied. Omdat de methaanemissies tijdens de meetcampagne erg hoog bleken, wilden de EDF-wetenschappers verifiëren of de uitstoot ook over een langere periode zo hoog bleef.

Op verzoek van het EDF verifieerden SRON-wetenschappers de meetresultaten, waarbij ze gebruikmaakten van methaanmetingen door het TROPOMI-instrument. SRON-onderzoeker Sudhanshu Pandey: “De EDF-metingen vanuit het vliegtuig maken heel nauwkeurige schattingen mogelijk, waarbij je geschatte emissies kunt toewijzen aan verschillende regio’s. TROPOMI maakte de verificatie mogelijk van de totale geschatte uitstoot op basis van de vliegtuigmetingen, voor een periode van twee jaar.”

Affakkelen

Methaan is een sterk broeikasgas, ongeveer 84 keer zo sterk als kooldioxide over een periode van 20 jaar. Grote bronnen van methaan zijn het ontluchten en inefficiënt affakkelen van gas door de fossiele brandstofindustrie. “Als de Mexicaanse olie- en gasindustrie methaan laat weglekken, verspillen ze waardevolle lokale energiebronnen en brengen ze schade toe aan het klimaat,” zegt EDF-wetenschapper Daniel Zavala, auteur van het onderzoek. “De hoeveelheid methaan die we zagen weglekken bij één installatie was voldoende om 50% van de Mexicaanse huishoudens van gas te voorzien.”

De vliegtuigmetingen toonden aan dat de emissies van installaties op het vasteland tien keer zo hoog waren als vermeld in de Mexicaanse rapportages, terwijl de uitstoot van offshore installaties tien keer zo laag bleek. Dit betekent dat de emissies op het vasteland veel hoger zijn dan de offshore emissies, in tegenstelling tot wat eerder was gerapporteerd. Dit is belangrijke informatie voor de Mexicaanse overheid: het maakt het mogelijk om efficiënte maatregelen te nemen om de uitstoot van methaan uitstoot door de olie- en gasindustrie te verminderen. In tegenstelling tot de emissies op het vasteland, konden de offshore emissies nog niet worden geverifieerd met TROPOMI, omdat het instrument nog geen gegevens levert over de offshore methaanuitstoot. Dit gaat echter spoedig veranderen, omdat SRON ook methaanmetingen boven zee wil gaan produceren.

Publicatie

Het nieuwe onderzoek is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen de VN en de Climate and Clean Air Coalition, die erop gericht is de mogelijkheden voor methaanreductie in de wereldwijde olie- en gasindustrie te identificeren en te versnellen. Het onderzoek is gepubliceerd in Environmental Research Letters, onder de titel A tale of two regions: Methane emissions from oil and gas production in offshore/onshore Mexico

Samenwerking

Tropomi is een samenwerking tussen Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL is hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO is verantwoordelijk voor het optisch ontwerp. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Tropomi wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.TROPOMI confirms aircraft observations: Mexico’s Onshore Methane Emissions Are Much Higher Than Reported

An American aircraft campaign has found that Mexico’s onshore methane emissions are 10 times higher than earlier estimates, while offshore rig emissions are 10 times lower than earlier estimates. SRON scientists have been able to verify the aircraft’s onshore observations using data from the Tropomi instrument, which does not yet provide methane data over sea. The new study, published today in Environmental Research Letters, leads to a better understanding of the patterns and places where oil and gas methane emissions occur in Mexico. This is critical to taking efficient mitigation measures.

The aircraft campaign – that took place for a few days in February 2018 and was led by the Environmental Defense Fund (EDF) – measured methane emissions in Mexico’s largest oil-and-gas producing region, across the states of Veracruz, Tabasco, Chiapas, and the coast of Campeche. The scientists found remarkably large emissions from this region. As the methane emissions were estimated to be very high during these aircraft measurement days, EDF scientists wanted to verify if these emission patterns were sustained over a longer period.

At the request of the EDF, SRON scientists verified the results, using methane observations from the TROPOMI instrument. “While the EDF aircraft measurements allow very accurate estimates, assigning emission estimates to separate production regions, TROPOMI enabled the verification of the total aircraft-based emission estimates from the region over a period of two years,” says SRON scientist Sudhanshu Pandey.

Gas flares

Methane is a strong greenhouse gas, roughly 84 times more potent than carbon dioxide over a 20-year period. Major sources of methane are direct venting and the inefficient combustion from gas flares in the fossil fuel industry. “When Mexican oil and gas facilities leak methane, they are wasting valuable domestic energy resources and damaging the climate,” says Daniel Zavala, EDF scientist and author of the study. “The amount of methane leaking at just one onshore facility we studied was enough gas to meet the needs of 50% of Mexico’s residential gas customers.”

While the emissions from the on-shore processing facilities were found to be 10 times higher than the Mexican inventory reports, the aircraft surveys also showed that the offshore rig emissions were 10 times lower. This means the on-shore emissions are far higher than the off-shore emissions, contrary to what is currently stated in the inventory reports. This is critical information for the Mexican government in order to take efficient measures to reduce methane emissions from its oil and gas sector. Unlike the onshore emissions, the offshore emissions could not yet be verified with TROPOMI.The instrument does not yet provide methane data over sea. However, this will soon change as SRON is working on producing TROPOMI methane measurements over the oceans.

Paper

The new study is part of a UN-hosted research series with the Climate and Clean Air Coalition that aims to uncover and accelerate methane reduction opportunities across the global oil and gas industry. The paper A tale of two regions: Methane emissions from oil and gas production in offshore/onshore Mexico is published today in Environmental Research Letters.

Partnership

Tropomi is a partnership between Airbus Defense and Space, KNMI, SRON and TNO, commissioned by the NSO and ESA. Airbus Defense and Space is the main contractor for the construction phase. KNMI and SRON are responsible for the scientific management. TROPOMI is funded by the Ministry of Economic Affairs, the Ministry of Education, Culture and Science and also by the Ministry of Infrastructure and the Environment.

 

Caption header image: TROPOMI observations over the onshore oil and gas production region of Mexico studied in the paper, which is marked by the green polygon (Sudhanshu Pandey).