TANGO-missievoorstel gepresenteerd in laatste selectieronde voor ESA’s Scout-missie

Een consortium van ISISpace, TNO, KNMI en SRON heeft deze week hun voorstel gepresenteerd voor de TANGO-ruimtemissie tijdens de laatste selectieronde voor de eerste Scout-missie van ESA. TANGO is een van de vier overgebleven kandidaten en moet in hoge resolutie gaan inzoomen op concentraties broeikasgassen. Dit als aanvulling op de grotere Europese klimaatsatellieten zoals CO2M en Sentinel-5(p), die met een breder blikveld de atmosfeer scannen. De definitieve selectie wordt in november verwacht.

Als laatste stap in het selectieproces presenteerden Jeroen Rotteveel (ISIS), Jochen Landgraf (SRON), Zeger de Groot (ISIS) en Nurcan Alpay Koc (TNO) hun voorstel aan de adviescommissie van ESA’s aardobservatieprogramma. TANGO (Twin ANthropogenic Greenhouse Gas Observers) bestaat uit twee satellieten—TANGO-Carbon en TANGO-Nitro—die respectievelijk methaan (CH4), koolstofdioxide (CO2) en stikstofdioxide (NO2) kunnen meten.

De Europese klimaatsatellieten CO2M en Sentinel-5(p) kunnen dankzij hun grote blikveld in korte tijd de hele aarde scannen op broeikasgas-concentraties, zoals van onder meer CO2 (CO2M) en CH4, NO2 en CO (Sentinel-5(p)). Het nadeel daarbij is dat ze niet op hoge ruimtelijke resolutie kunnen inzoomen of even stilstaan bij een interessante emissiebron. Als TANGO wordt gekozen als eerste Scout-missie, kan hij dankzij zijn hoge resolutie met pixels van slechts 300 bij 300 meter inzoomen op plekken die bijvoorbeeld CO2M of Sentinel-5(p) als interessant aanmerken. Een belangrijk kenmerk van TANGO is het flexibel kunnen inspringen op verzoeken van gebruikers. De satellieten kunnen daartoe snel manoeuvreren en hebben bovendien een ‘staar-modus’, waarbij hun blik op één plek gericht blijft ondanks dat ze met ongeveer 30.000 km/h over het aardoppervlak razen.

ISISpace is de hoofdaannemer, TNO heeft de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de instrumenten en SRON en KNMI hebben de wetenschappelijke leiding over het project. Jochen Landgraf (SRON) is de lead scientist voor TANGO-Carbon.


TANGO mission proposal presented in final selection round for ESA’s Scout mission

A consortium of ISISpace, TNO, KNMI and SRON has presented their proposal for the TANGO space mission during the final selection round for ESA’s first Scout mission. TANGO is one of four remaining candidates and will zoom in on concentrations of greenhouse gases in high resolution. It is aimed to complement the larger European climate satellites such as CO2M and Sentinel-5(p), which scan the atmosphere with a wider field of view. The final selection is expected in November.

For the final step in the selection process, Jeroen Rotteveel (ISIS), Jochen Landgraf (SRON), Zeger de Groot (ISIS) and Nurcan Alpay Koc (TNO) presented their proposal to the advisory committee of ESA’s Earth observation program. TANGO (Twin ANthropogenic Greenhouse Gas Observers) consists of two satellites—TANGO-Carbon and TANGO-Nitro—that can measure respectively methane (CH4), carbon dioxide (CO2) and nitrogen dioxide (NO2).

Thanks to their wide field of view, the European climate satellites CO2M and Sentinel-5(p) can quickly scan the entire globe for greenhouse gas concentrations, such as those of CO2 (CO2M) and CH4, NO2 and CO (Sentinel-5(p)). A disadvantage is their inability to zoom in with high spatial resolution or focus on an interesting emission source. If TANGO is chosen as the first Scout mission, its high resolution with pixels of only 300 by 300 meters allows it to zoom in on places that e.g. CO2M or Sentinel-5(p) consider interesting. An important feature of TANGO is the flexibility to respond to user requests. The satellites can maneuver quickly for this purpose and have a ‘stare mode’, meaning their view remains fixed at one spot, even though they’re racing across the surface of the earth at about 30,000 km/h.

ISISpace is the main contractor, TNO is responsible for the development of the instruments and SRON and KNMI share the scientific lead of the project. Jochen Landgraf (SRON) is the lead scientist for TANGO-Carbon.