Stan Gielen new chair NWO with effect from January 2017

{lang en}

Professor C.C.A.M. (Stan) Gielen will become chair of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) with effect from 1 January 2017. NWO is currently undergoing major changes. The governance and organisation will become more streamlined and coherent. This will put NWO in a better position to optimally realise its core tasks, funding of and innovation in Dutch scientific research and the management of eight national research institutes, both now and in the future. As of 1 September 2016 Stan Gielen will be involved as the future chair of the Executive Board in the further realisation of this organisational change.

Stan Gielen voorzitter NWO, january 1st, 2017

Until 1 September 2016, Stan Gielen (1952) is Professor of Biophysics and Dean of the Faculty of Science at Radboud University in Nijmegen. He is an internationally renowned researcher with a track record of multidisciplinary collaboration, from biology and computer science to cognitive sciences. He has supervised more than 60 PhD students, has wide-ranging management experience, and during his period as dean he has proven himself to be a person who actively seeks to make connections. For example, as co-founder of a spin-off company, Stan Gielen has demonstrated his ability to connect research with society.

New NWO: new organisation and new governance

With effect from 1 January 2017, the nine divisions that NWO currently consists of will be clustered into four domains, and the number of boards within NWO will be reduced. At the top of the organisation there will be a new Executive Board that will consist of the chair, a member for operations and finance and four scientific members who will also be the chairs of the domain boards.

The Executive Board will be responsible for the integral strategy and programming of the domains and allocating the budget across the domains. The Executive Board will also determine the long-term basic budgets for the institutes. These changes will enable NWO to position itself more strategically, to increase its decisiveness and organisational capabilities, to deploy funds more flexibly, and to increasingly work with a single coherent programming.

About the appointment procedure

After an open recruitment procedure, an appointment committee nominated Stan Gielen for the appointment to the State Secretary for Education, Culture and Science, Sander Dekker. The joint works council of NWO, ZonMw, CWI, NIOZ and FOM issued a positive advice about the appointment. State Secretary Decker subsequently appointed professor C.C.A.M. Gielen as chair of NWO with effect from 1 January 2017.

Curriculum Vitae Stan Gielen

After obtaining his degree in experimental physics and his PhD in biophysics from Radboud University in Nijmegen, Stan Gielen worked at Utrecht University from 1980 to 1988 and during this time he spent periods in the United States at Northwestern University and the University of California, Los Angeles.

In 1988 he was appointed Professor of Biophysics in the Faculty of Science at Radboud University and in 1995 this professorship was extended to include Radboudumc. He was and is active in a wide variety of committees and organisations, he was the initiator of the Foundation for Neural Networks and he is the co-founder of a spin-off company. At a national level his further experience ranges from director of the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour to chair of the board of Nikhef and chair of the supervisory board of the Netherlands Research School for Astronomy (NOVA).

In an international context Gielen has, amongst other things, been a member of the Executive Board of the European Neural Networks Society and the Life Science Working Group of the European Space Agency. In 2009 he was elected a member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW).

About NWO

The Netherlands Organisation for Scientific Research is one of the biggest science-funding bodies in the Netherlands and ensures quality and innovation in science. Each year NWO invests about 700 million euros in more than 5800 research projects at universities and knowledge institutions. These concern research driven by scientific curiosity as well as research into societal issues. Based on the advice of independent researchers from the Netherlands and abroad NWO selects the best research proposals. NWO encourages national and international collaboration, manages and funds eight national research institutes, invests in large-scale research facilities, and promotes the use of research results.

Professor C.C.A.M. (Stan) Gielen will become chair of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) with effect from 1 January 2017. NWO is currently undergoing major changes. The governance and organisation will become more streamlined and coherent. This will put NWO in a better position to optimally realise its core tasks, funding of and innovation in Dutch scientific research and the management of eight national research institutes, both now and in the future. As of 1 September 2016 Stan Gielen will be involved as the future chair of the Executive Board in the further realisation of this organisational change.

{/lang} {lang nl} Prof. dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen wordt per 1 januari 2017 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO verandert op dit moment ingrijpend. Bestuurlijk en als organisatie wordt ze overzichtelijker en samenhangender. Daardoor wordt ze beter toegerust om haar kerntaken, financiering en vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en het beheer van acht nationale onderzoeksinstituten, ook in de toekomst optimaal uit te voeren. Vanaf 1 september 2016 is Stan Gielen als aanstaande bestuursvoorzitter betrokken bij de verdere invulling van deze organisatieverandering.

Stan Gielen voorzitter NWO, january 1st, 2017

Stan Gielen (1952) is tot 1 september 2016 hoogleraar biofysica en decaan van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nationaal en internationaal is hij een vooraanstaand onderzoeker met een track record in multidisciplinaire samenwerking, van biologie en informatica tot cognitieve neurowetenschappen. Hij begeleidde meer dan 60 promovendi, beschikt over brede bestuurlijke ervaring en heeft zich tijdens zijn decanaat laten kennen als iemand die actief de verbinding zoekt. Onder andere als mede-oprichter van een spin off-bedrijf heeft Stan Gielen zich verbinder van onderzoek met de maatschappij getoond.

Nieuw NWO: nieuwe organisatie en nieuwe bestuursstructuur

De huidige negen gebieden waaruit NWO tot nu toe bestaat worden per 1 januari 2017 geclusterd tot vier domeinen en het aantal besturen binnen NWO wordt kleiner. Aan de top komt een nieuwe Raad van Bestuur die zal bestaan uit de voorzitter, een lid voor bedrijfsvoering en financiën en vier wetenschappelijk leden die tevens voorzitter worden van de domeinbesturen.

De Raad van Bestuur wordt verantwoordelijk voor de integrale strategie en programmering van de domeinen en de budgetverdeling over de domeinen. Ook gaat de Raad de meerjarige basisbudgetten voor de instituten bepalen. Zo kan NWO zich meer dan nu strategisch positioneren, wint ze aan besluitvaardigheid en organiserend vermogen, kan ze middelen flexibeler inzetten en gaat ze meer werken vanuit één samenhangende programmering.

Over de benoemingsprocedure

Na een open werving heeft een benoemingsadviescommissie Stan Gielen voor benoeming voorgedragen bij staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gezamenlijke medezeggenschap van NWO, ZonMW, CWI, NIOZ en FOM heeft een positief advies uitgebracht. Staatssecretaris Dekker heeft vervolgens prof. dr. C.C.A.M. Gielen benoemd tot voorzitter van NWO per 1 januari 2017.

Curriculum Vitae Stan Gielen

Na zijn doctoraalexamen Experimentele natuurkunde en zijn promotie in de Biofysica in Nijmegen werkte Stan Gielen van 1980 tot 1988 aan de Universiteit Utrecht, met tussendoor periodes in de VS: Northwestern University en de University of California, Los Angeles.

In 1988 volgde benoeming tot hoogleraar Biofysica aan de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit, in 1995 werd die leeropdracht uitgebreid tot het Radboudumc. Hij was en is actief in uiteenlopende commissies en organisaties, was initiatiefnemer van de Foundation for Neural Networks en mede-oprichter van een spin off-bedrijf. Zijn verdere functies op nationaal niveau lopen uiteen van het directeurschap van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour tot het voorzitterschap van het bestuur van het samenwerkingsverband Nikhef en van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA).

In internationaal verband participeerde Gielen o.a. in de Executive Board of the European Neural Networks Society en in de Life Science Working Group of the European Space Agency. Hij werd in 2009 gekozen tot lid van de KNAW.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO financiert jaarlijks met ca. 700 miljoen euro meer dan 5.800 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken.</p>

Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten.

{/lang}