Satellieten identificeren affakkelinstallaties als enorme methaanlekken

Met behulp van satellietmetingen – waaronder die van het Nederlandse satelliet-instrument TROPOMI – is een team van klimaatonderzoekers er in geslaagd om grote methaanlekken te identificeren aan de westkust van Turkmenistan. Het blijkt in verreweg de meeste gevallen te gaan om niet-functionerende affakkelinstallaties, waardoor enorme hoeveelheden methaan ongehinderd kunnen ontsnappen naar de atmosfeer.

TROPOMI-detectie van een aantal methaan hot spots aan de westkust van Turkmenistan (links); Inzoomen met PRISMA op 11 september 2020 toont twee methaanpluimen, afkomstig van installaties voor oliewinning.

Het identificeren van methaanemissies van de olie- en gasindustrie is essentieel om klimaatverandering te kunnen beperken. Methaan is een sterk broeikasgas, dat relatief kort in de atmosfeer aanwezig blijft. Maar het identificeren van specifieke methaanbronnen in de mondiale olie- en gasvelden was tot dusver maar zeer beperkt mogelijk. Door metingen van meerdere satellieten te combineren komt daar nu verandering in.

Over een periode van vier jaar (2017-2020) combineerden de onderzoekers de metingen van TROPOMI – die dagelijks hot spots van de mondiale methaanuitstoot in kaart brengt – met die van satellieten die oorspronkelijk bedoeld zijn om het aardoppervlak in kaart te brengen maar ook in staat zijn gebleken om hele grote methaanlekken te zien. Doordat deze laatste satellieten met een hoge resolutie waarnemen (~20 m) kunnen ze ook de exacte bronnen van de methaanlekken aanwijzen.  Zo konden de onderzoekers inzoomen op de olie- en gasvelden aan de kust van Turkmenistan.

Affakkelinstallaties
Het team vond 29 specifieke methaanbronnen (puntbronnen) en bracht daarbij in kaart wanneer deze bronnen actief waren. Door ook naar Landsat-data te kijken konden de onderzoekers vaststellen dat een aantal installaties al tientallen jaren emissies vertonen. De meeste bronnen vonden de onderzoekers in velden waar ruwe olie wordt gewonnen; 24 van deze bronnen zijn niet-functionerende affakkelinstallaties voor vrijkomend methaangas.

De ontdekking en identificatie van deze puntbronnen is een belangrijke stap in het nemen van maatregelen die klimaatverandering moeten beperken, en bewijst dat satellietinstrumenten een belangrijke rol kunnen spelen in het ontdekken en monitoren van de mondiale methaanuitstoot. Het team blijft de methaanlekken de komende tijd monitoren om te zien of er maatregelen worden genomen om de affakkelinstallaties weer te laten functioneren.

Publicatie
De onderzoekers maakten voor hun onderzoek gebruik van metingen van de satellieten Sentinel 5 Precursor/TROPOMI, Sentinel 2, PRISMA, ZY1 AHSI en Landsat. Het artikel Satellites detect abatable super-emissions in one of the world’s largest methane hotspot regions verschijnt 1 februari 2022 in Environmental Science & Technology. De auteurs zijn Itziar Irakulis-Loitxate, Luis Guanter, Joannes D. Maasakkers, Daniel Zavala-Araiza en Ilse Aben.

 —————————————————————————–

Satellites identify inactive flares as big methane emitters

Using satellite data – including data from the Dutch TROPOMI satellite instrument – a team of climate researches have succeeded in identifying large methane leaks on the west coast of Turkmenistan. In most cases, the emissions originate from inactive flares venting large quantities of methane into the atmosphere.

TROPOMI detection of a number of methane hot spots on the coast of Turkmenistan (left); zooming in with PRISMA on September 11 shows two methane plumes originating from oil production facilities.

Identifying methane emissions originating from the oil and gas industry is essential to mitigating climate change. Methane is a strong greenhouse gas with a relatively short lifetime in the atmosphere. However, up to now the capability to identify specific methane sources in oil and gas fields was limited. That is now changing as researchers have started to combine data from different satellites.

Over a four year period (2017-2020) the research team combined TROPOMI data – mapping  methane hot spots globally every day – with other satellites (Earth surface imagers). These high-resolution (~20m) Earth surface imagers have recently been shown to be able to detect very large methane plumes as well, and pinpoint the exact sources. This allowed the researchers to zoom in on the oil and gas fields on the west coast of Turkmenistan.

Flares
The team identified 29 individual methane (point) sources and determined how often these sources were active. By also looking at Landsat data the team found that a number of installations have been emitting methane over decades. Most of the sources are situated in oil fields; 24 of them are non-active flares.

The discovery of these point sources is an important step towards climate change mitigation, and proves that satellite instruments can play an important role in identifying and monitoring global methane emissions. The team will continue to monitor the methane leaks to see if action is taken to get the flares burning again.

Publication
For their research the team used satellite data from Sentinel 5 Precursor/TROPOMI, Sentinel 2, PRISMA, ZY1 AHSI and Landsat. The paper Satellites detect abatable super-emissions in one of the world’s largest methane hotspot regions appears 1 February 2022 in Environmental Science & Technology. The authors are Itziar Irakulis-Loitxate, Luis Guanter, Joannes D. Maasakkers, Daniel Zavala-Araiza and Ilse Aben.