Ontwerp detectoren GUSTO slaagt voor laatste review

Klik hier voor het meest actuele nieuws over GUSTO.

De Nederlandse bijdrage aan NASA’s ballonmissie GUSTO heeft zijn Critical Design Review succesvol doorlopen. De lichten staan daarmee op groen voor het bouwen van de camera’s voor de drie terahertzkanalen waarop GUSTO het heelal gaat bestuderen.

Credit: NASA

Vanaf december 2021 gaat GUSTO minimaal honderd dagen boven Antarctica zweven om het heelal te bestuderen via ver-infraroodstraling. Met GUSTO willen sterrenkundigen meer te weten komen over stervorming en de ontwikkeling van sterrenstelsels. Op zijn vlieghoogte van 40 kilometer komt GUSTO in omstandigheden die voor onderzoek in de betreffende golflengtes vrijwel gelijk zijn aan die van de ruimte; er is minder dan 1% van de atmosfeer over. SRON bouwt samen met de TU Delft de detectoren voor alle drie de kanalen, op 1.4, 1.9 en 4.7 THz. Voor dat laatste kanaal ontwikkelt SRON ook de kalibratiebron, samen met de University of Arizona en MIT. Nu is het ontwerp definitief goedgekeurd door NASA in een zogeheten Critical Design Review (CDR).

Deze CDR is meteen de laatste review, dus de ingenieurs gaan nu bouwen aan de vluchtmodellen—de detectoren die daadwerkelijk worden gebruikt. In tegenstelling tot bij missies die de ruimte in worden gelanceerd, hoeven de makers van ballonmissies geen cyclus te doorlopen van testmodellen. Ten opzichte van een raketlancering liggen de kosten voor het oplaten van een ballon veel lager, dus is het op de lange termijn kosten-effectiever om na het prototype meteen het echte vluchtmodel te ontwikkelen. Aan het einde van 2019 moeten de detectoren klaar zijn.

SRON ontwikkelt voor elk kanaal drie 8-pixel camera’s—één reguliere en twee reserve. De drie kanalen leveren samen een kaart van de dichtheid, temperatuur en snelheid van koolstof, stikstof en zuurstof in onze Melkweg en in de grote Magelhaense Wolk—een naburig sterrenstelsel. Na aflevering van de hardware zal SRON bijdragen in de verdere integratie- en testcampagne van het instrument. Ook maakt SRON deel uit van het team van wetenschappers dat de daadwerkelijke waarnemingen en de analyse daarvan gaat doen.

—————————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————————

Design GUSTO detectors passes final review

The Dutch contribution to NASA’s balloon mission GUSTO has passed its Critical Design Review. This means green lights for building the cameras for the three terahertz channels through which GUSTO will study the Universe.

From December 2021 onwards, GUSTO will fly above Antarctica for a minimum of a hundred days to study the Universe through far-infrared radiation. GUSTO helps astronomers to gain knowledge about star formation and galaxy evolution. At its flight altitude of 40 kilometers, GUSTO faces circumstances similar to space as regards to research in the concerned wavelengths; there is less than 1% of the atmosphere left. SRON builds, together with TU Delft, the detectors for all three channels, at 1.4, 1.9 and 4.7 THz. For the latter channel, SRON also develops the calibration source, together with the University of Arizona and MIT. The design has now been approved by NASA in a so-called Critical Design Review (CDR).

This CDR is the final review, so the engineers will now start to build the flight models—the detectors that will actually go up. Contrary to missions that are launched into space, the engineers behind balloon missions don’t have to go through an extensive cycle of test models. In comparison to a rocket launch, the costs of releasing a balloon are much lower, so in the long run it is more cost-effective to immediately follow-up a prototype with the flight model. The detectors need to be ready at the end of 2019.

SRON develops for each channel three 8-pixel cameras—one regular and two spares. The three channels together provide a map of the density, temperature and velocity of carbon, nitrogen and oxygen within our Mily Way and in the Large Magellanic Cloud—a neighboring galaxy. After delivering the hardware, SRON will also contribute to the further integration and test campaigns of the instrument. On top of that, SRON scientists are part of the team that will perform the actual measurements and subsequent analysis.