NWO-instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, NWO-I en SRON fuseren per 1 januari 2018

In oktober en november 2017 zijn de stichtingsbesturen van ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON en NWO-I besloten om te fuseren. Daarmee is het besluitvormingstraject over de juridische fusie succesvol afgerond. Op 31 december 2017 zal de notaris de fusie-akte passeren, waarmee de fusie op 1 januari 2018 een feit is.

(English follows Dutch)

In het voorjaar van 2017 hebben alle stichtingsbesturen van NWO-I en de bovengenoemde instituten een voorgenomen besluit tot fusie genomen. Dat voorgenomen besluit is voorgelegd aan de medezeggenschap, die daarop positief heeft geadviseerd. Vervolgens is het fusievoorstel gedeponeerd bij de betreffende Kamers van Koophandel en zijn in augustus de verklaringen van non-verzet van de betrokken rechtbanken ontvangen.

Sinds 1 februari 2017 heeft NWO een nieuwe structuur. Naast een granting-organisatie met een Raad van Bestuur en drie domeinen (Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen en Sociale en Geesteswetenschappen), is er een aparte institutenorganisatie voor NWO (NWO-I).

NWO-I, voluit: Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten, is ontstaan uit de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en omvat nu de voormalige FOM-instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef plus de ruim 200 universitaire werkgroepen van de voormalige FOM-projecten. Vanaf 1 januari 2018 zullen dus de andere vijf NWO-instituten fuseren met NWO-I: ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON.

NWO institutes ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, NWO-I and SRON to merge with effect from 1 January 2018

In October and November 2017, the boards of ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON and NWO-I decided to merge. With this step, the decision-making process concerning the legal merger has been successfully completed. On 31 December 2017, the solicitor will execute the merger deed, upon which the merger will be a fact on 1 January 2018.

In the spring of 2017, all foundation boards of NWO-I and the aforementioned institutes took an intended decision to merge. That intended decision was submitted to the works councils, and these issued a positive advice. The proposal to merge was subsequently deposited at the relevant Chambers of Commerce and the statements of no appeal were received from the relevant courts in August.

Since 1 February 2017, NWO has had a new structure. In addition to a granting organisation with an executive board and three domains (Science, Applied and Engineering Sciences, and Social Sciences and Humanities) there is a separate institutes organisation for NWO (NWO-I).

NWO-I, in full: Netherlands Foundation of Scientific Research Institutes (NWO-I), has arisen from the Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM) and now contains the former FOM institutes AMOLF, ARCNL, DIFFER and Nikhef, as well as more than 200 university workgroups from the former FOM projects. With effect from 1 January 2018, the other NWO-I institutes will therefore merge with NWO-I: ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR and SRON.