Nederlandse satelliet onthult veel grotere methaanuitstoot Australische kolenmijnen dan verwacht op basis van landelijke rapportage

(English follows Dutch)

Een Nederlandse groep wetenschappers heeft ruimte-instrument TROPOMI gebruikt om methaanemissies te berekenen van zes Australische kolenmijnen. Samen leveren ze 7% van de landelijke kolenproductie, maar ze blijken ongeveer 55% uit te stoten van wat Australië opgeeft voor hun totale methaanuitstoot uit kolenmijnen.

Australië staat in de mondiale top-5 van kolenproducerende landen. Het geeft ongeveer een miljoen ton methaanuitstoot op voor zijn kolenmijnen. ‘Het is moeilijk te geloven dat 7% van de kolenproductie verantwoordelijk is voor 55% van de methaanemissies van kolenmijnen,’ zegt prof. Ilse Aben (SRON/VU), die de onderzoeksgroep leidt. ‘Dus in werkelijkheid is de uitstoot van Australische kolenmijnen waarschijnlijk veel hoger dan gerapporteerd. En nog belangrijker is dat we nu weten welke mijnen zulke grote uitstoters zijn, zodat we onze inspanningen beter kunnen richten op het beperken ervan.’

Het onderzoeksteam bestudeerde vijf ondergrondse mijnen en één bovengrondse mijn. Vooral de uitstoot van de bovengrondse mijn—Hail Creek—springt eruit. Het is één van de 73 bovengrondse mijnen in Australië, maar neemt 88% van de totale opgegeven emissie van bovengrondse mijnen voor zijn rekening. Eerste auteur Pankaj Sadavarte (SRON/TNO): ‘De opvallendste bevinding is dat de uitstoot van de bovengrondse mijn zoveel hoger is dan verwacht, en veruit de grootste is die we zien in de TROPOMI-data over het kolenmijngebied in Queensland. In zijn eentje is Hail Creek verantwoordelijk voor 40% van de uitstoot van alle zes bestudeerde mijnen samen. Terwijl algemeen wordt aangenomen dat bovengrondse mijnen veel minder methaan uitstoten dan ondergrondse mijnen. En om eerlijk te zijn begrijpen we nog steeds niet waarom deze mijn zoveel methaan uitstoot.’

Methaanreductie wordt gezien als cruciale stap om klimaatverandering te vertragen op de korte termijn. Op de COP26 in Glasgow hebben op initiatief van de VS en de EU ruim honderd landen de Global Methane Pledge ondertekend, om in 2030 de methaanuitstoot terug te hebben gebracht met 30% ten opzichte van 2020. Een paar belangrijke methaanuitstotende landen, waaronder Australië, hebben deze toezegging niet ondertekend.

Onderschrift foto: TROPOMI methaanobservaties op twee verschillende dagen laten duidelijk drie kolenmijnlocaties zien. De bovenste is de bovengrondse mijn, terwijl de andere locaties bestaan uit ondergrondse mijnen. Boven: Hail Creek. Midden: Broadmeadow, Moranbah North en Grosvenor. Onder: Grasstree en Oaky North.

Publicatie

Pankaj Sadavarte, Sudhanshu Pandey, Joannes D. Maasakkers, Alba Lorente, Tobias Borsdorff, Hugo Denier van der Gon, Sander Houweling, Ilse Aben, ‘Methane Emissions from Super-emitting Coal Mines in Australia quantified using TROPOMI Satellite Observations’, Environmental Science & Technology

https://arxiv.org/abs/2106.10457

————

Het TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) is het enige instrument aan boord van de Europese Copernicus Sentinel-5 Precursor satelliet. TROPOMI is een samenwerking tussen Airbus DSNL, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL was hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO was verantwoordelijk voor het optische ontwerp en de fabricage van belangrijke optische subsystemen. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. TROPOMI is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van OCW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.Satellite reveals Australian coal mines emit much more methane than expected based on national reporting

A Dutch group of scientists has used space instrument TROPOMI to calculate methane emissions from six Australian coal mines. Together these account for 7% of the national coal production, but turn out to emit around 55% of what Australia reports for their total coal mining methane emissions.

Australia is in the top-5 coal producing countries in the world. It reports coal mining methane emissions of a million tons per year. ‘It is hard to believe that 7% of coal production is responsible for 55% of coal mining methane emissions,’ says Prof. Ilse Aben (SRON/VU), leading the team of researchers. ‘So in reality, Australia’s coal mining methane emissions are likely much higher than reported. More importantly, knowing which mines have such large emissions is critical in focusing efforts for mitigation.’

The research team observed five underground mines and one surface mine. Especially the emissions from the surface mine, called Hail Creek, stand out. It is one of 73 surface mines in Australia, but accounts for 88% of Australia’s total reported surface coal mine emissions. First author Pankaj Sadavarte (SRON/TNO): ‘The most remarkable finding is that the emissions from the surface mine are so much higher than expected, and by far the largest we see in the TROPOMI data over the coal mine area in Queensland: on its own it accounts for 40% of emissions for all six observed mines. Common understanding is that surface mines emit much less methane than underground mines. And to be quite honest, we still don’t understand why this mine is emitting so much methane.’

Methane has been recognized as crucial to mitigate climate change on the short term. At the COP26 in Glasgow, over a hundred countries signed the global methane pledge initiative from the US and the EU to reduce methane emissions with 30%—relative to 2020—by 2030. A few major methane emitting countries, including Australia, have not signed the pledge.

Image caption: TROPOMI methane observations on two different days showing large signals from three coal mine locations. The most Northern location is the surface mine, while the other locations are underground mines. Northern: Hail Creek. Middle: Broadmeadow, Moranbah North, Grosvenor. Southern: Grasstree, Oaky North.

 

Publication

Pankaj Sadavarte, Sudhanshu Pandey, Joannes D. Maasakkers, Alba Lorente, Tobias Borsdorff, Hugo Denier van der Gon, Sander Houweling, Ilse Aben, ‘Methane Emissions from Super-emitting Coal Mines in Australia quantified using TROPOMI Satellite Observations’, Environmental Science & Technology

https://arxiv.org/abs/2106.10457

———-

The TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) is the only instrument on board the European Copernicus Sentinel-5 Precursor satellite. TROPOMI is a Dutch collaboration between Airbus DSNL, KNMI, SRON and TNO, commissioned by NSO and ESA. Airbus DS NL was the main contractor for the design and construction of the instrument. TNO has been responsible for the optical design and the manufacturing of key optical sub systems. The scientific management is in the hands of KNMI and SRON. TROPOMI is funded by the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate, the Ministry of Education, Culture and Science and the Ministry of Infrastructure and Water Management.