ESA-beurs voor SRON-postdoc om waterkringloop te monitoren

Waterdamp is het sterkste natuurlijke broeikasgas en heeft een positieve terugkoppeling op de mondiale opwarming. SRON-postdoc Andreas Schneider krijgt nu een ESA-beurs om de waterkringloop in kaart te brengen, zodat wetenschappers nauwkeuriger voorspellingen kunnen doen over het klimaat.

Watermoleculen komen in verschillende gedaanten, zoals ‘normaal’ water (H2O) en ‘halfzwaar’ water (HDO). De verhouding tussen deze zogenoemde isotopologen bevat informatie over de herkomst van het atmosferische water in het betreffende volume lucht. Bij verdamping verandert de verhouding namelijk afhankelijk van de temperatuur, terwijl die in de oceaan altijd hetzelfde blijft. Waterdamp is het sterkste natuurlijke broeikasgas en heeft een positieve terugkoppeling op de mondiale opwarming. Bij een hogere temperatuur past er meer waterdamp in de atmosfeer, wat de opwarming verder versterkt. SRON-postdoc Andreas Schneider, uit de onderzoeksgroep van Jochen Landgraf, krijgt nu een ESA-beurs om de waterkringloop met het Nederlandse instrument Tropomi in kaart te brengen.

Streepjescode

Tropomi bevindt zich aan boord van satelliet Sentinel-5P, die op de aarde gericht staat en zo onze atmosfeer in de gaten houdt. Het instrument meet het spectrum van het gereflecteerde zonlicht, dat informatie bevat over de stoffen die zich schuilhouden in de atmosfeer. Elke stof reflecteert licht op een specifieke manier, zodat het een soort streepjescode achterlaat in het spectrum. Tropomi levert de streepjescodes van bijvoorbeeld normaal en halfzwaar water met een ruimtelijke resolutie van 7×7 km2. Het interpreteren van Tropomi-data door Schneider stelt wetenschappers in staat om de bestaande waterkringloopmodellen te verfijnen en nauwkeuriger voorspellingen te doen over het klimaat.

Over Tropomi

Tropomi is een samenwerking tussen Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL is hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO is verantwoordelijk voor het optisch ontwerp. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Tropomi wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 

————————————————————————————————————————————-

 

ESA Grant for SRON postdoc to monitor water cycle

Water vapor is the strongest natural greenhouse gas and has positive feedback on global warming. SRON postdoc Andreas Schneider receives an ESA grant to map the water cycle so that scientists can make more accurate predictions about the climate.

Water molecules come in different shapes and forms, such as ‘normal’ water (H2O) and ‘semiheavy’ water (HDO). The relationship between these so-called isotopologues contains information about the origin and history of atmospheric water within the respective volume of air. In the case of evaporation, the ratio changes depending on temperature, whereas in the ocean it always remains the same. Water vapor is the strongest natural greenhouse gas and has a positive feedback on global warming. At higher temperatures, more water vapor fits into the atmosphere, which further strengthens the warming. SRON postdoc Andreas Schneider, from Jochen Landgraf’s research group, now receives an ESA grant to chart the water cycle with the Dutch instrument Tropomi.

Barcode

Tropomi is onboard the satellite Sentinel-5P, which is aimed at the Earth and monitors our atmosphere. The instrument measures the spectrum of the reflected sunlight, which contains information about the substances that are hidden in the atmosphere. Each material reflects light in a specific way, so that it leaves a distinct ‘bar code’ in the spectrum. Tropomi supplies the barcodes of for example normal and semiheavy water with a spatial resolution of 7×7 km2. Schneider analyzes the Tropomi data, enabling scientists to refine existing water cycle models and make more accurate predictions about the climate.

About Tropomi

Tropomi is a collaboration between Airbus Defence and Space Netherlands, KNMI, SRON, and TNO, on behalf of the NSO and ESA. The scientific leadership is in the hands of KNMI and SRON. Tropomi is funded by the Ministry of Economic Affairs, the Ministry of Education, Culture and Science, and the Ministry of Infrastructure and the Environment. The instrument is located on board the European satellite Sentinel-5p. The six Sentinel satellites form the space component developed by ESA for the European Commission’s Copernicus program.