COP28: Wereldwijde projecten methaanreductie vuilnisbelten met Nederlandse satellietmonitoring

Tijdens de COP28 in Dubai worden verschillende projecten gelanceerd die wereldwijd de methaanuitstoot van vuilnisbelten tegengaan. SRON speelt daarin een sleutelrol door dagelijks de hele aarde te scannen met het Nederlandse satellietinstrument TROPOMI.

Afval zorgt voor een vijfde van de menselijke methaanuitstoot. Methaan is verantwoordelijk voor bijna 45% van de huidige netto opwarming van de aarde, terwijl het slechts tien jaar in de atmosfeer blijft. Geconcentreerde methaanbronnen zoals sommige vuilnisbelten zijn daarom belangrijke doelwitten bij het afzwakken van die opwarming. Gerichte inspanningen kunnen snel een direct effect hebben op de mondiale temperatuur. Bovendien veroorzaken vuilnisbelten vaak lucht-, water- en bodemverontreiniging. Het oplossen van die problemen kan in harmonie gaan met methaanreducties. Beleidsmakers, onder wie de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry, grijpen dit nu aan en lanceren verschillende projecten.

TWOS

Na de pilot met vier vuilnisbelten die op de COP27 werd gelanceerd, volgt nu de tweede fase van het Targeting Waste emissions Observed from Space (TWOS) project. Daarin werken de betrokken partijen SRON, GHGSat en Global Methane Hub samen met (lokale) partijen en afvalbeheerders om methaanemissies van vuilnisbelten te reduceren. ‘In de pilot hebben we aangetoond dat we niet alleen de uitstoot over tijd kunnen monitoren maar ook binnen de vuilnisbelt kunnen aanwijzen waar de grootste uitstoot vandaan komt’ zegt Bram Maasakkers (SRON). In de tweede fase komt de samenwerking echt op gang. Het gaat daarbij om tien vuilnisbelten in de Global South, verspreid over drie continenten. Vanuit de ruimte identificeert TWOS de vuilnisbelten met het grootste reductiepotentieel. Vervolgens wordt drie jaar lang maandelijks met de satellieten bekeken waar op de vuilnisbelt de grootste methaanlekken zitten en werken de onderzoekers samen met lokale partners om ze te ondersteunen in het terugdringen van de uitstoot.

LOW-Methane

Een coalitie van internationale partners lanceert Lowering Organic Waste Methane (LOW-Methane) op COP28. De Amerikaanse speciaal klimaatgezant John Kerry is hiervan de initiatiefnemer. Hij presenteert (tbc) het project op de COP28 op 2 december.  LOW-Methane is een nieuw initiatief om de uitvoering van de Global Methane Pledge op het gebied van afval te versnellen. LOW-Methane werkt met 40 lokale overheden en de bijbehorende nationale overheden om 10 miljard dollar te generen om een reductie van één miljoen ton jaarlijkse methaanuitstoot te realiseren in 2030. Het initiatief wordt ondersteund door een consortium van LOW-Methane partners, waaronder de Verenigde Staten, Bloomberg Philanthropies, SRON en GHGSat. Consortiumleden zullen ondersteuning leveren op het gebied van data, technische capaciteit, beleid en financiering. Om de impact van LOW-Methane te vergroten in de geïdentificeerde prioriteitsgebieden, wordt extra aandacht besteed aan data en financiering. Het reduceren van methaanuitstoot gaat daarbij hand-in-hand met het vinden en monitoren van grote methaanlekken, waaronder via het TWOS project.

WasteMAP

Het Waste Methane Assessment Platform (WasteMAP) is een online platform van RMI en de Clean Air Task Force dat wereldwijde gegevens over methaanuitstoot van afval samenbrengt met data die beleidmakers in de afvalsector kan ondersteunen. Het platform wordt ondersteund met land-specifieke samenwerkingen die zich richten op capacity building, technische assistentie in het monitoren en reduceren van methaan, en ondersteuning van stakeholders. Net als het TWOS-project wordt WasteMAP gefinancierd door de Global Methane Hub. SRON levert de satellietdata over methaanuitstoot van de vuilnisbelten uit het TWOS-project aan WasteMAP. Op 1 december wordt het project op COP28 gelanceerd.

MARS

Op COP27 werd het Methane Alert and Response System (MARS) aangekondigd door het International Methane Emissions Observatory (IMEO) van de Verenigde Naties. Op 1 december op COP28 vindt de officiële lancering plaats inclusief resultaten van het afgelopen jaar. Elke drie weken stuurt SRON locaties van nieuw ontdekte methaanpluimen naar het IMEO om hun zoektocht naar methaanbronnen te verfijnen. De focus van het MARS-project ligt primair op de energiesector—kolenmijnen en olie- en gasinstallaties. Als een bron eenmaal is ontdekt, gaat IMEO vanuit haar diplomatieke VN-rol vervolgens in gesprek met de verantwoordelijke overheden en bedrijven. ‘IMEO is er om open, betrouwbare en bruikbare gegevens te verstrekken aan degenen die de mogelijkheden hebben om de methaanuitstoot te verminderen,’ zegt Manfredi Caltagirone, hoofd van IMEO. ‘MARS is een goed voorbeeld van hoe de VN—met partners als SRON—landen en bedrijven de informatie verstrekt die nodig is om klimaatvooruitgang te boeken.’

 

Voorbeeld van identificatie van een vuilnisbelt met hoge methaanuitstoot door TROPOMI en zoom-in door GHGSat.

COP28: Global projects for landfill methane reduction with satellite monitoring

During COP28 in Dubai, several projects will be launched to combat methane emissions from landfills worldwide. SRON Netherlands Institute for Space Research and GHGSat play a key role by scanning the entire globe every day with the Dutch satellite instrument TROPOMI and zooming in with GHGSat satellites.

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)’s Sixth Assessment, human-driven methane emissions account for nearly 45% of current net global warming, waste is responsible for a fifth of these methane emissions. Methane remains in the atmosphere for only ten years. Large concentrated methane sources, including some landfills, are therefore prime targets in mitigating climate change. Focused efforts can quickly have a direct effect on global temperatures. On top of that, existing waste dumps often cause air, water, and soil pollution. Progress there can be achieved in harmony with methane reductions. Policymakers, including US special climate envoy John Kerry, are now capitalizing on this opportunity and launching various projects. ‘We see increasing use of satellite data in support of mitigation action, which is really encouraging,’ says Ilse Aben (SRON).

TWOS

Following the pilot with four landfills launched at COP27, now the second phase of the Targeting Waste emissions Observed from Space (TWOS) project starts. ‘In the pilot we demonstrated that not only can we monitor emissions over time, but we’re also able to pinpoint the largest sources within the landfill,’ says Bram Maasakkers (SRON). During the second phase, the parties involved—SRON, GHGSat, and the Global Methane Hub— collaborate with (local) partners and landfill operators to reduce methane emissions from ten waste dumps in the Global South, spread over three continents. From space, TWOS identifies the facilities with the largest mitigation potential. Subsequently, those landfills are monitored once a month for three years to spot and track the largest leaks. The researchers use that information to collaborate with local partners in supporting mitigation efforts.

LOW-Methane

A coalition of international partners launches Lowering Organic Waste Methane (LOW-Methane) at COP28 on December 2. LOW-Methane is a new initiative to accelerate implementation of the Global Methane Pledge Waste Pathway by working with 40 jurisdictions and their national government counterparts to unlock $10 billion to deliver 1 million metric tons of methane reduction from the waste sector by 2030. This work will be supported by a consortium of LOW-Methane partners, including the United States, Bloomberg Philanthropies, SRON and GHGSat. Consortium members will provide support for jurisdiction priorities related to data, technical capacity, policy, and finance. To boost LOW-Methane’s impact on high priority areas, consortium partners also announced plans for cross-cutting work streams on data and finance. Reducing methane goes hand-in-hand with discovering and monitoring leaks, some of which through the TWOS project, including SRON and GHGSat who are also partners in the LOW-Methane initiative.

WasteMAP

The Waste Methane Assessment Platform (WasteMAP), a joint RMI and Clean Air Task Force project, is an open online platform that brings together waste methane emissions data with decisions support tools for decisions makers in the waste sector. The platform is also supported with in-country engagement work, which provides capacity building and technical assistance in advanced monitoring, methane mitigation, capture, and utilization measures to national and subnational stakeholders. Just like the TWOS project, WasteMAP is funded by the NGO Global Methane Hub. SRON supplies satellite emission data on the ten landfills from the TWOS project to WasteMAP. The project will be launched at COP28 on December 1.

UNEP’s MARS

At COP27, the Methane Alert and Response System (MARS) was announced by the United Nations Environment Programme’s International Methane Emissions Observatory (IMEO). The official launch of results from the system’s pilot period will take place on December 1 at COP28. Every three weeks, SRON provides locations of newly discovered large methane hot spots to IMEO that help it refine its search for sources of methane emissions. The MARS project’s initial focus does not only concern emissions from landfills, but firstly emissions from the energy sector—coal mines and in particular from oil and gas installations. Once an emissions source is identified at the facility level, being a UN organization, IMEO then takes on a diplomatic role to start discussions engages with the responsible governments and companies to enable action. ‘UNEP’s IMEO exists to provide open, reliable, and actionable data to those with the power to reduce methane emissions,’ says Manfredi Caltagirone, head of IMEO. ‘MARS is a prime example of how UNEP, with partners like SRON, is providing countries and companies the information needed to deliver climate progress.’

Example of the identification of a landfill emitting a large methane plume by TROPOMI and zoom-in by GHGSat.