Aerosolmeter SPEX airborne klaar voor meetcampagne in Europees luchtruim

(English follows Dutch)

SRON’s spectropolarimeter SPEX airborne maakt zich op voor een serie meetvluchten boven Europa. De ontwerpers hebben bewezen dat het instrument klaar is om het luchtruim te kiezen in een Falcon-20 onderzoeksvliegtuig.

Als aanvulling op de grotere Europese CO2-ruimtemissies die op de planning staan, ontwikkelt een samenwerking van tien organisaties, waaronder SRON, een constellatie van kleinere satellieten: het Space CARBon Observatory (SCARBO). SPEX is een van de beoogde instrumenten in de SCARBO-constellatie, voor de meting van aerosolen. Daarmee worden CO2-metingen direct gecorrigeerd voor de invloed van aerosol. Voordat SPEX in een satellietconstellatie vliegt, gebruiken SRON-onderzoekers het instrument eerst airborne op een vliegtuig, boven Europese vervuilingsbronnen.

Deze week reisde een team van SRON-engineers af naar Toulouse voor een integratie-test om na te gaan of SPEX airborne in de Falcon-20 past en of het systeem dan goed functioneert. Eerder vloog het instrument al op NASA’s high altitude vliegtuig ER-2, maar de verhuizing naar de Falcon-20, die lager vliegt, brengt een hoop uitdagingen met zich mee. Zo krijgt de Falcon-20 te maken met meer zijwind. De test van het “yaw-compensatiemechanisme” was dan ook cruciaal. Dat moet ervoor zorgen dat SPEX airborne de juiste kant op blijft kijken als zijwind de Falcon-20 een beetje uit koers blaast.

‘Het geeft een kick om te zien dat een ontwerp dat je hebt bedacht ook echt werkt,’ zegt Geert Keizer, de ontwerper van het mechanisme. Ook de andere onderdelen kwamen in Toulouse goed door de integratie-test heen zodat SPEX airborne klaar is om de lucht in te gaan voor de echte vluchten.

Tegelijk met SPEX airborne gaan nanoCARB-sensoren meevliegen. Daardoor is er daadwerkelijk CO2-data beschikbaar om een correctie voor aerosolen op uit te voeren. Het is de bedoeling dat beide technieken toegepast worden in de toekomstige SCARBO-satellieten.

SRON en Airbus Defense and Space Netherlands ontwikkelen op dit moment ook de spectropolarimeter SPEXone voor de NASA-satellietmissie PACE, die in 2022 wordt gelanceerd.Aerosol instrument SPEX airborne ready for measurement campaign in European airspace

SRON’s spectropolarimeter SPEX airborne is preparing for a series of flights across Europe. The designers have determined that the instrument is ready for take-off onboard the research airplane Falcon-20.

In addition to the upcoming larger European CO2 space missions, a collaboration of ten organizations—including SRON—is developing a constellation of smaller satellites: the Space CARBon Observatory (SCARBO). SPEX is one of the intended instruments in the SCARBO constellation, for the measurement of aerosols. This corrects CO2 measurements in real-time for the effects of aerosol. Before SPEX can fly in a satellite constellation, SRON researchers first use the instrument airborne, onboard an aircraft, above European sources of pollution.

This week a team of SRON engineers traveled to Toulouse for an integration test, to check whether SPEX airborne fits inside the Falcon-20 and whether the system functions properly. Before, the instrument had already flown on NASA’s high altitude plane ER-2, but moving the instrument from one aircraft to another is no plug & play. The falcon-20 flies on lower altitudes, so it has to deal with more crosswinds. Testing the “yaw compensation mechanism” was therefore crucial. That should ensure that SPEX airborne keeps looking in the right direction when crosswinds blow the Falcon-20 off course.

‘It gives quite a kick to see that a design that you have devised actually works,’ says Geert Keizer, the designer of the mechanism. The other components also passed the integration test in Toulouse, making SPEX airborne ready to go up in the air for the actual measurement flights.

Together with SPEX airborne, nanoCARB sensors will fly along. As a result, CO2 data will actually be available to perform a correction for aerosols. The intention is that both techniques will be used in the SCARBO satellites in the near future.

SRON and Airbus Defense and Space Netherlands are also currently developing the SPEXone spectropolarimeter for the NASA PACE satellite mission, which will be launched in 2022.