NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

NEWS & MEDIA

NEWS & MEDIA

PUBLIC OUTREACH

Nederlands

Methaan is een bijna dertigmaal krachtiger broeikasgas dan CO2. SRON-onderzoekers speuren daarom naar grote methaanlekken over de hele wereld. Een vuilnisbelt in Buenos Aires blijkt tientallen tonnen methaan per uur uit te stoten, vergelijkbaar met de klimaatimpact van anderhalf miljoen auto’s. Ook wijzen ze vuilnisbelten in India en Pakistan aan als grote uitstoters, waarmee ze nieuw laaghangend fruit hebben gevonden in de strijd tegen klimaatverandering. Publicatie op 10 augustus in Science Advances

press_release_Combined_0626.png
Links: Methaanconcentraties in 2018-2019 gemeten door Tropomi rondom Buenos Aires. Rechts: zoom-in door GHGsat op 19 april 2021 waarbij methaanpluimen zichtbaar zijn afkomstig van de vuilnisbelt in het centrum van de stad. De witte pijl geeft de windrichting aan. Credit: SRON/GHGSat, bevat Copernicus Sentinel data (2018–2019), verwerkt door SRON

Methaan levert na CO2 het grootste aandeel in het door de mens versterkte broeikaseffect. Dit komt door zijn hoge Global Warming Potential (GWP-100): per gewicht is methaan bijna dertigmaal krachtiger als broeikasgas dan CO2. Als er dus bij menselijke activiteit—olie-installaties, kolenmijnen, veestallen of vuilnisbelten—methaan vrijkomt maak je het minder schadelijk door het af te fakkelen en het zo om te zetten naar CO2. En als je het opvangt kun je die omzetting zelfs nuttig gebruiken in je CV-ketel of gasfornuis. SRON-onderzoekers hebben nu met satellietdata een aantal vuilnisbelten gevonden die laaghangend fruit vormen in de strijd tegen klimaatverandering. Vier vuilnisbelten in Argentinië, India en Pakistan stoten meerdere of zelfs tientallen tonnen methaan per uur uit.

Het methaan-onderzoeksteam van SRON gebruikte het Nederlandse ruimte-instrument Tropomi om steden met veel uitstoot te identificeren. Buenos Aires, Delhi, Lahore en Mumbai vielen op, waarbij hun stedelijke uitstoot ook nog gemiddeld dubbel zo hoog ligt als schattingen op basis van wereldwijde inventarisaties. Vervolgens vroegen ze de Canadese satelliet GHGSat om in te zoomen, waaruit bleek dat de vuilnisbelten in deze steden verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de uitstoot. De vuilnisbelt in Buenos Aires stoot 28 ton methaan per uur uit, vergelijkbaar met de klimaatimpact van anderhalf miljoen auto’s*. De drie andere vuilnisbelten zijn goed voor resp. drie, zes en tien ton methaan per uur, wat nog steeds neerkomt op de impact van honderddertigduizend tot vijfhonderdduizend auto’s.

‘Methaan is geurloos en kleurloos, dus het is moeilijk om te zien waar het lekt,’ zegt hoofdauteur Bram Maasakkers (SRON). ‘Maar satellieten zijn hier bij uitstek voor geschikt. Met Tropomi speuren we super-emitters op die grote methaanwolken de atmosfeer in pompen. Dat is eeuwig zonde want met relatief weinig moeite los je het op. Je kunt bijvoorbeeld het GFT-afval scheiden en composteren zodat er veel minder methaan vrijkomt. En als je toch al het afval mixt, kun je alsnog het geproduceerde methaangas opvangen of affakkelen. Bovendien heeft methaan slechts een levensduur van ongeveer tien jaar in de atmosfeer, dus als we nu iets aan de uitstoot doen zien we al snel het resultaat in de vorm van minder opwarming van de aarde. Natuurlijk is alleen methaanbeperking niet voldoende, ook CO2 moeten we inperken, maar we kunnen er klimaatverandering wel mee afremmen.’

*Op basis van de schatting van de Amerikaanse Environment Protection Agency (EPA) van 4,6 ton CO2 die een typisch passagiersvoertuig jaarlijks uitstoot.

Tropomi

Tropomi is een samenwerking tussen SRON, Airbus Nederland, KNMI en TNO, in opdracht van het NSO en ESA. Airbus DS NL was hoofdaannemer voor het ontwerp en de bouw van het instrument. TNO was verantwoordelijk voor het optisch ontwerp. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Tropomi is gefinancierd door het Ministerie van EZK, het Ministerie van OCW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Publicatie

Joannes D. Maasakkers, Daniel J. Varon, Aldís Elfarsdóttir, Jason McKeever, Dylan Jervis, Gourav Mahapatra, Sudhanshu Pandey, Alba Lorente, Tobias Borsdorff, Lodewijck R. Foorthuis, Berend J. Schuit, Paul Tol, Tim A. van Kempen, Richard van Hees, Ilse Aben, ‘Using satellites to uncover large methane emissions from landfills’, Science Advances

English

Methane satellites find landfills with the same climate impact as several hundred thousand cars

Methane is almost thirty times more powerful as a greenhouse gas than CO2. SRON researchers therefore scan the entire globe for large methane leaks. A landfill in Buenos Aires turns out to emit tens of tons of methane per hour, comparable to the climate impact of one and a half million cars. They also detect large emissions from landfills in India and Pakistan, identifying new low-hanging fruit in the battle against climate change. Publication on August 10th in Science Advances

press_release_Combined_0626.png
Left: methane concentrations measured by Tropomi during 2018-2019 around Buenos Aires, Argentina. Right: zoom-in by GHGSat on April 19th 2021, showing methane plumes from the landfill in the city centre. The wind direction is given by the white arrow. SRON/GHGSat, contains Copernicus Sentinel data (2018–2019), processed by SRON

Methane is the second largest anthropogenic contributor to the greenhouse effect, after CO2. This is due to its large Global Warming Potential (GWP-100): over 100 years, methane is per ton almost thirty times more potent as a greenhouse gas than CO2. When methane is released through human activity—oil installations, coal mines, cattle sheds, or landfills—it can be made less harmful by flaring it and thereby converting it to CO2. Even better, if you capture it you can put it to good use in your boiler or stove. Researchers from SRON Netherlands Institute for Space Research have now used satellite data to locate a number of landfills that are low-hanging fruit in the fight against climate change. Four landfills in Argentina, India, and Pakistan emit several or even tens of tons of methane per hour.

The SRON methane research team used the Dutch space instrument Tropomi to identify cities with high methane emissions. Buenos Aires, Delhi, Lahore, and Mumbai stood out, with urban emissions on average twice as high as estimated in global inventories. Next, the team asked the Canadian satellite GHGSat to zoom in, which revealed that landfills are responsible for a large fraction of emissions in these cities. The landfill in Buenos Aires emits 28 tons of methane per hour, comparable to the climate impact of one and a half million cars*. The three other landfills are responsible for resp. three, six and ten tons of methane per hour, which still amounts to the impact of 130,000 to 500,000 cars.

‘Methane is odorless and colorless, so leaks are notoriously difficult to detect,’ says lead author Bram Maasakkers (SRON). ‘But satellites are ideally-suited for this. With Tropomi we detect super-emitters that pump large amounts of methane into the atmosphere. That is painful to watch because you can solve it with relatively little effort. You could for example separate and compost the organic waste, which would drastically reduce methane production. And even in the case of mixed waste, you can still collect or flare the methane produced. Methane has a lifetime of only about ten years in the atmosphere, so if we act now, we will quickly see results in the form of less global warming. Of course, reducing methane emissions is not enough, we also need to limit CO2, but it does slow down near-term climate change.'

*Based on the estimate from the American Environment Protection Agency (EPA) of 4.6 tons CO2 that a typical passenger vehicle annually emits. LINK

Tropomi

Tropomi is a collaboration between Airbus Netherlands, KNMI, SRON and TNO, commissioned by NSO and ESA. Airbus Netherlands was the main contractor for the design and construction of the instrument. TNO has been responsible for the optical design. The scientific management is in the hands of KNMI and SRON. Tropomi is funded by the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate, the Ministry of Education, Culture and Science and the Ministry of Infrastructure and Water Management.

Publication

Joannes D. Maasakkers, Daniel J. Varon, Aldís Elfarsdóttir, Jason McKeever, Dylan Jervis, Gourav Mahapatra, Sudhanshu Pandey, Alba Lorente, Tobias Borsdorff, Lodewijck R. Foorthuis, Berend J. Schuit, Paul Tol, Tim A. van Kempen, Richard van Hees, Ilse Aben, ‘Using satellites to uncover large methane emissions from landfills’, Science AdvancesSCROLL TO TOP